New trucks in Oshkosh WI

49 Results
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-8 5.6 L/339
 • 4WD
 • 15/21 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-8 5.6 L/339
 • RWD
 • 15/21 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-8 5.6 L/339
 • RWD
 • 15/21 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Intercooled Turbo Diesel V-8 5.0 L/305
 • 4WD
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-8 5.6 L/339
 • 4WD
 • 15/21 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price
Oshkosh, WI
 • Regular Unleaded V-6 4.0 L/241
 • RWD
 • 16/23 mpg
Call For Price